موزه ملی ايران به عنوان موزه مادر كه اين روزها فعاليت های بسياری در برگزاری نمايشگاه های مشترك با كشور مختلف جهان انجام می دهد برای نخستين بار در مهرماه ١٣٩٦ با تجيز نمايشگاه مشترك آثار ايران و ارمنستان “خاطره يك سرزمين” به راهنمای صوتی قدم در مسير بهره مندی از روشهای نوين معرفی آثار برداشته است.